جدید ترین اخبار و مطالب حقوقی

سوابق علمی- پژوهشی

 

 

الف- کتاب ها

1- کریانگ ساک کیتی چایساری، حقوق کیفری بین المللی. ترجمه حسین آقایی جنت مکان. تهران: انتشارات جنگل چاپ سوم. 1389

2- آقایی جنت مکان، حسین. محاکمه قدرت( مسئولیت کیفری مقامات مافوق و زیردستان آنان در حقوق کیفری بین المللی). تهران: انتشارات گنج دانش.1386

3- سالواتور زاپالا، حقوق بشر در محاکمات کیفری بین المللی. ترجمه حسین آقایی جنت مکان. اهواز: انتشارات دانشگاه چمران اهواز. 1387

4- دیوید شیکر. مفهوم وماهیت مجازات.تر جمه حسین آقایی جنت مکان. اهواز: انتشارات دانشگاه چمران اهواز 1389

 ۵- آقایی جنت مکان. حسین. حقوق کیفری عمومی. انتشارات جنگل . زیر چاپ

ب- مقاله ها

6- ___________ نظارت قضایی بر تشخیص دادستان دیوان کیفری بین المللی. مجله حقوقی بین المللی.1387، شماره 39

7- ­­­­­­­­­­­­­­___________ ممنوعیت بین المللی به کارگیری کودکان در مخاصمات مسلحانه بین المللی. مجله فصلنامه مطالعات بین المللی. شماره 25

8- ___________ دادرسی غیابی در امور کیفری. مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز. شماره۲

9- _________ ارزیابی احتمال تعلیق وضعیت دارفور سودان از سوی شورای امنیت. مجله حقوقی بین المللی.1388، شماره 41

10- _________  تشکیل دادگاه ویژه لبنان ؛ نگاهی متفاوت درحقوق کیفری بین المللی. مجله فصلنامه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.1388 ، شماره 39(2).

11- _________ آیین تعیین کیفر در دادگاه های کیفری بین المللی. مجله حقوقی بین المللی در جریان داوری.

12- _________ دادگاه های کیفری بین المللی و بین المللی شده. مجله حقوقی بین المللی. زیر چاپ.

13- __________  مبانی حقوقی صدور حکم جلب رییس جمهور سودان از سوی دادستان دیوان کیفری بین المللی. فصلنامه مطالعات بین المللی. در جریان داوری.

14- _________ ناپدید سازی اجباری اشخاص؛ به مثابه جنایت علیه بشریت( با نگاهی به کنوانسیون حمایت از کلیه اشخاص در مقابل ناپدید سازی اجباری). ویژه نامه حقوق کیفری بین المللی وابسته به انجمن ایرانی حقوق جزا.

15 - ___________. مفهوم حقوق قابل اجرا در اساس نامه دیوان کیفری بین المللی. مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز . درجریان داوری.

16-___________ دفاعیات در حقوق کیفری بین المللی. مجله حقوق دانشکده حقوق دانشگاه تهران. زیرچاپ.

17- _________ قلمرو زمانی و مکانی حقوق بشردوستانه بین المللی. ویژه نامه کنفرانس منطقه ای و بین المللی حقوق بشردوستانه بین المللی. قم 1385.

18- ___________ضرورت تشکیل دادگاه جهانی حقوق بشر. مجله اندیشه های حقوقی. شماره 13 سال 1387

19- ___________جرم زدایی مانعی برای پیش گیری عمومی؟. تهران: مجله حقوقی دادگستری. شماره 41 ، 1382.

20- ___________ حق دفاع متهم. تهران: مجله کانون وکلای دادگستری. شماره

21- ___________ ضرورت اصلاح برنامه درسی دوره کارشناسی رشته حقوق. مجله ویژه همایش ملی علوم انسانی. جلد دوم.

22- ___________ ره یافت جرم شناختی نسبت به بزهکاری اطفال و نوجوانان. مجله تعالی حقوق شماره 7-8 1386

23- ___________ نگاه انسانی به حقوق معلولان( با نگاهی به کنوانسیون حمایت از حقوق معلولان 2006) . مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه بهشتی. 138

24- کارستن، نورا. معیارهای تفکیک بین مقامات مافوق نظامی و غیر نظامی در تصمیمات دیوان کیفری بین المللی. ترجمه حسین آقایی جنت مکان. مجله حقوقی بین المللی. ویژه نامه. 1389

25- آکاندی داپو. صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نسبت به اتباع دولت های غیر عضو: مبانی حقوقی ومحدودیت ها. ترجمه دکتر حسین آقایی جنت مکان. مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه بهشتی. 1385، شماره43.

26- آمبوس، کای. آیین دادرسی کیفری بین المللی؛ اتهامی، تفتیشی یا مختلط. ترجمه دکتر حسین آقایی جنت مکان. مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه بهشتی. 1385، شماره 45 .

27- كسسه آنتونيو. تاثیر حملات یازده سپتامبر

28-  مقایسه بین جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت. ترجمه حسین آقایی جنت مکان. مجله اطلاعات سیاسی- اقتصادی. زیر چاپ

29- __________ صلاحیت شورای های حل اختلاف در امور کیفری.

30- __________ رویکرد جهانی به عدالت کیفری.

31- ___________ مبانی حقوقی مشروطه خواهی.

ارسال در تاريخ هشتم اردیبهشت ۱۳۹۰ توسط مدیر
.: Weblog Themes By Blog Skin :.